Projekty Unijne – nasze realizacje


Projekt: Inwestycja w zakresie sprzętu medycznego i sprzętu IT

Opis projektu

Inwestycja w zakresie sprzętu medycznego i sprzętu IT w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej „LEKARZ RODZINNY” S.C. AGATA BAŁYS TOMASZ BAŁYS zlokalizowanym w Wólce (pow. Lubelski) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, w formie współfinansowania UE– zakup nowoczesnego aparatu usg i dysku sieciowego.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych w wyniku inwestycji w nowe środki trwałe. ośrodka Podstawowej Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez praktykę Lekarz Rodzinny s.c. Agata Bałys Tomasz Bałys.

Planowane efekty

Przeprowadzenie inwestycji o szacowanej wartości 117 646,60 zł, z czego kwota 110 376, 00 przeznaczona jest na aparaturę medyczną, dzięki której  placówka lecznicza świadcząca usługi POZ w ramach publicznego systemu służby zdrowia na terenach wiejskich podniesie jakość swojej działalności- wzrost liczby ludności objętej ulepszonymi usługami leczniczymi: pow. poziomu 4850 osób.

Wartość projektu: 117 646, 56 PLN, Wkład EFRR: 99 999, 57 PLN.


Projekt: Wdrożenie e-usługi „e-Gabinet+”w placówkach POZ Tlen-Medical 20-258 Wólka 6C oraz Multi-Med. 20-258 Turka ul. Lipowa 14

Opis projektu

Nasze placówki POZ LEKARZ RODZINNY S.C. AGATA BAŁYS TOMASZ BAŁYS – Tlen-Medical, 20-258 Wólka 6C, oraz Multi-Med ul. Lipowa 14, 20-258 Turka są uczestnikami projektu: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”) (nr POIS.11.03.00-00-0073/22), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, numer naboru: 1/POZ1-REACT/2022.

Cel naboru

Wsparcie placówek POZ w zakresie zwiększenia stopnia ich cyfryzacji w celu integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienia procesów związanych z udzielaniem świadczeń zgodnie z Modelem referencyjnym.

Podstawowe korzyści dla pacjenta

Podstawowymi korzyściami dla pacjenta są:

• poprawa jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez placówkę,
• zwiększenie dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej (dokumentacja jest udostępniana bez dodatkowych opłat),
• zapewnienie wysokiego poziomu skuteczności diagnostyki i leczenia (trafne i szybkie diagnozy),
• zmniejszenie do minimum czasu, który upływa od momentu dokonania diagnozy do momentu podjęcia leczenia,
• usprawnienie obsługi pacjenta poprzez informatyzację czynności związanych z rejestrowaniem danych o udzielonych świadczeniach,
• szybszy dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w innym podmiocie leczniczym.

Informacja o finansowaniu

Informujemy, że projekt sfinansowany został przy udziale Ministerstwa Zdrowia, które realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie świadczenia lekarza POZ.

Dofinansowanie projektu z UE: 199 302 875, 71 PLN.

Uczestnik projektu: Lekarz Rodzinny S.C. Agata Bałys, Tomasz Bałys, Tlen Medical, 20-258 Wólka 6C, Multi-Med ul. Lipowa 14, 20-258 Turka.


Projekt: Nabór dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w obszarze opieki kardiologicznej w ramach projektu „E-KONSYLIUM – wdrożenie modelowych schematów diagnostyczno-terapeutycznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej”

Cel projektu

Celem wsparcia grantowego jest wdrożenie działań projakościowych oraz rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, poprawiających skuteczność opieki kardiologicznej.


Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.